تحلیل اشعار رویا مولاخواه ( مریم بخشی)

مروری و تحلیلی بر اشعار رویا مولاخواه از شاعر و نویسنده مریم بخشی رویا . م شاعر از دیار ناهمگونی های شگرف زمانه ی اکنون!…

ادامه مطالب تحلیل اشعار رویا مولاخواه ( مریم بخشی)

تحلیل اشعار رویا مولاخواه (یوسف شهنوازی )

تحلیل و نقد شعر رویامولاخواه از جناب یوسف شهنوازی مفهوم گرایی در شعر انچنان که.محرز است تفاوتی بین درک و هوش وجود,دارد یکی بر اساس…

ادامه مطالب تحلیل اشعار رویا مولاخواه (یوسف شهنوازی )