چاقو تا پر پرتقال خونی است

حالا که می افتی حالا که زمان/زیر زبرجد عینیتِ تماس /از گوشی تو زنگ می خورد بردار/ برش دار/ و به «کن فیکون »بگو: ابری…

ادامه مطالب چاقو تا پر پرتقال خونی است

گل گاو زبان

گل_گاو_زبان امروز به ارتفاع جنگلی که پشت پلک های ام خوابانده ام، در بعداز ظهر اسبی/عصبی با روایت فعلی / بر می گردم به موقعیت…

ادامه مطالب گل گاو زبان

تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور

ئالان.. برگرد/ برگرد به ناطور دشت، به صدای هیزمی که روی گوشت/ پوست/ ناخن ام ،می سوزد.. کجای این صدا ،خالی خواهی شد از، ناتاناییل؟!…

ادامه مطالب تحلیل شعرئالان ازسیدمحمد مهدی پور

مروری بر اشعار گرامی یاد نازنین نظام شهیدی

نازنین نظام شهیدی در یک اسفند سال ۱۳۳۳ خورشیدی در تهران از مادری شاعر به نام ویسه حبیب اللهی متولد شدروح تزریق شده ی جوششی…

ادامه مطالب مروری بر اشعار گرامی یاد نازنین نظام شهیدی

خوانشی بر اشعار شاعرجمال بیگ

در سروده های جناب بیگ ،شیوه ابتکاری در نحوه ی روایت ها در استفاده از ارایه ی ایهام و تلمیح با موجز ترین بیان است…

ادامه مطالب خوانشی بر اشعار شاعرجمال بیگ