خوانشی بر اشعارگراناز موسوی

رویا مولاخواهنگاهی به جهان شعریگراناز موسوی(چاپ در ماهنامه سخن به شماره ۳۶مهرماه ۹۸) پیش سخن: از موسوی تاکنون سه مجموعه شعر در ایران به چاپ…

ادامه مطالب خوانشی بر اشعارگراناز موسوی

نقد ادبی

نقد ادبی شهر کهولت شهر از رویامولاخواه با دکتر آریا پورفریاد شهرویی خوانش شعرِ «من به جماعت زیر پوستی شهر مبتلا شده ام» رویامولاخواه از…

ادامه مطالب نقد ادبی