کتاب با اسب های قهوه ات

والتر بنیامین مروز ساختار زندگی، بیش از آن که متاثر از باورها و اعتقادات باشد، در دست قدرت رخداد هاست، رخدادهایی که هیچگاه اساس آن…

ادامه مطالب کتاب با اسب های قهوه ات

کتاب بر بال رویا

مقدمه و خوانش کتاب بر بال رویا گزاره شناسی نگاه یک در اهمیت این دفتر به واکاوی و متن خوانی ها، می رسیم به محوریتی…

ادامه مطالب کتاب بر بال رویا

سِفر آفرینش

هرچیزی از اتفاق قبلی تر از چشمهای تو ،شروع نمی شود تو قبل تر از ابتدای نیل بودی، در باغ های بلند پلک تا افراییمِ…

ادامه مطالب سِفر آفرینش

مقاله ای بر نقد نو _رولان بارت از رویامولاخواه

رویا مولاخواه و نگاهی به نقد نو از رولان بارت نوشتارجهانی است از گفتار که با خواندن و تاویل در مخاطب راهی نو، بر متن…

ادامه مطالب مقاله ای بر نقد نو _رولان بارت از رویامولاخواه