مقدمه شاعر در کتاب«شب غلیظ موریانه ها»

مقدمه ی شاعر ادبیات در جهان امروز در سکنا و ایستایی، گاه حرکتهایی مویی و جهش واری با اتیکت هایی متفاوت را به عرصه ی…

ادامه مطالب مقدمه شاعر در کتاب«شب غلیظ موریانه ها»

نقد و مقدمه از رویامولاخواه بر کتاب«در پروانگی ام ریشه کن»نوشته شیما سلطانی زاده

شعر در رویارویی با جهان تازه ای از لگوریتم زبان و تصویر در آمد و شد است. و روایتمندی در نگاه نو، بازی های زبانی…

ادامه مطالب نقد و مقدمه از رویامولاخواه بر کتاب«در پروانگی ام ریشه کن»نوشته شیما سلطانی زاده

نقد و نگاه روان شناختی به کتاب«خانه خوبرویان خفته»

تحلیل و خوانشی و نگاهی بر کتاب«خانه خوبرویان خفته»اثر یوساناری کاواباتا از رویامولاخواه-منتشر شده در هفته نامه ادبی آوای پراو-شماره ۶۶ منتشر شده در مجله…

ادامه مطالب نقد و نگاه روان شناختی به کتاب«خانه خوبرویان خفته»