نقد و خوانشی بر سمفونی مردگان عباس معروفی

خوانشی بر «سمفونی مردگان»عباس معروفیاز چند منظربا رویامولاخواه منشر شده در نشریه ادبی شهروندکانادا-شهرگان و سایت ادبی جن زار و ماهنامه ادبی چوک یک اثر…

ادامه مطالب نقد و خوانشی بر سمفونی مردگان عباس معروفی

نقدی بر شعر «گریستن»

خوانش و نقدی از مینو نصرت-شاعر و منتقد برشعری از رویامولاخواه گریستن» باید گریستن را /زیست یا زیستن را ،از کوچه ای درآمد/سوار اتوبوس شد،…

ادامه مطالب نقدی بر شعر «گریستن»