قهرمان

مصائبی را خرد می کنم/ صدایی را چکه… ای سفره ی پهن لقمه های هم صدا! بیا گپ بزنیم /در صدایی که دیگر ندارمت چند…

ادامه مطالب قهرمان