پالتوها

برای من مهم نیست،ساقه ی توی جیب،التفات برج را /قد ندهدکمی دیروز پاگرفته امسوبژه ای را خرد می کنمجزیی نشسته در شطرنجی کلپراگرافی را ترش…

ادامه مطالب پالتوها

نقدی بر شعر «گریستن»

خوانش و نقدی از مینو نصرت-شاعر و منتقد برشعری از رویامولاخواه گریستن» باید گریستن را /زیست یا زیستن را ،از کوچه ای درآمد/سوار اتوبوس شد،…

ادامه مطالب نقدی بر شعر «گریستن»

گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

بخش نخست /درباره ادبیات پرسش نخست:ادبیات را به چه بررسی در شناخت می برید در نگاه خوانشی خواندگان جوان امروز ؟ج/ادبیات در جهان امروز در…

ادامه مطالب گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

نگاهی به کتاب بربال رویا_ فرو پاشی ِعادات پیش از کلمه

(یک) دکتر وسعت اله کاظمیان دهکردی فرو پاشی ی عادات پیش از کلمه باز خوانی ی مجموعه ی شعر « بر بال رویا»از بانو رویا…

ادامه مطالب نگاهی به کتاب بربال رویا_ فرو پاشی ِعادات پیش از کلمه

فروغ خوانی

فروغ فرخزاد را نه از نقطه نظرهای منتقدین کهن که از نگاهی نو اگر مورد خوانش قرار دهیم زوایایی هرچند گفته شده اما روشنگری هایی…

ادامه مطالب فروغ خوانی