گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

بخش نخست /درباره ادبیات پرسش نخست:ادبیات را به چه بررسی در شناخت می برید در نگاه خوانشی خواندگان جوان امروز ؟ج/ادبیات در جهان امروز در…

ادامه مطالب گفتگو با رویامولاخواه-شاعر و منتقد در ویژه نامه سرای سخن -گزارش هایی در فرهنگ و ادب

نقد ادبی

اشعار بانو مولا خواه از آنجا که در بکارگیری واژه ها آشنایی زدایی خاصی وجود دارد درروایت های حاصله از این کاربرد هم هماهنگی وجود…

ادامه مطالب نقد ادبی

فروغ خوانی

فروغ فرخزاد را نه از نقطه نظرهای منتقدین کهن که از نگاهی نو اگر مورد خوانش قرار دهیم زوایایی هرچند گفته شده اما روشنگری هایی…

ادامه مطالب فروغ خوانی

معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

بررسی موٌلفه های شعری در شعرنامه: ” بربالِ روٌیا”/ اثر: ” روٌیا مولاخواه” به قلم: مهناز رضایی( لاچین) شعری از این دفتر به عنوان نمونه،…

ادامه مطالب معرفی و نقد کتاب بربال رویا و با اسب های قهوه ات

صدای جوهری

«صدای جوهری» زایده ها به تسلی مزایده هابرخاستند/برخاستند به بهت معاملهو حریق ،ذهنیت روانی کلماتیاست که دهان به دهان به دهان به دهانمی چرخند..من با…

ادامه مطالب صدای جوهری

کتاب با اسب های قهوه ات

والتر بنیامین مروز ساختار زندگی، بیش از آن که متاثر از باورها و اعتقادات باشد، در دست قدرت رخداد هاست، رخدادهایی که هیچگاه اساس آن…

ادامه مطالب کتاب با اسب های قهوه ات

سِفر آفرینش

هرچیزی از اتفاق قبلی تر از چشمهای تو ،شروع نمی شود تو قبل تر از ابتدای نیل بودی، در باغ های بلند پلک تا افراییمِ…

ادامه مطالب سِفر آفرینش